FAQ

frågetecken

Vi på Löneservice hanterar inga bankuppgifter, utan du som anställd måste anmäla ditt lönekonto direkt till utbetalande bank för resp kommun.

 

Du hittar även din lönespecifikation i din självservice

 

Burlöv

Vänd dig till Nordea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange arbetsgivarnummer/avtalsnummer 011231

 

E-lönebesked: https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-lonespecifikation.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Supportnummer till Nordea 0771-224488

 

Kävlinge

Vänd dig till Swedbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange arbetsgivarnummer/avtalsnummer 027343

 

E-lönebesked: https://www.sparbankenskane.se/privat/betala-och-overfora/konton/privatkonto/lonespecifikation.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Supportnummer till Swedbank 0771-122000

Staffanstorp

Vänd dig till Swedbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange arbetsgivarnummer/avtalsnummer 019538

 

E-lönebesked: https://www.sparbankenskane.se/privat/betala-och-overfora/konton/privatkonto/lonespecifikation.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Supportnummer till Swedbank 0771-122000

 

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka.

 

Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.

Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens krav.

 

Ledigheten blir valbar efter att "annandag pingst" infallit

Upptäcker du ett fel på lönen efter att den utbetalats, t ex att frånvaro är fel eller timmar saknas skall du gå till din chef. Som medarbetare ska du göra en rättelse av lön via e-tjänsten. Länk finns här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att du loggar in som anställd i våra e-tjänster

Karensavdraget är en slags självrisk som en sjuk arbetstagare betalar innan hen får tillgodogöra sig sina sjuklöneförmåner. Detta gäller vid all sjuklöneberättigad sjukfrånvaro. Sjuklönelagens regler om karensavdrag innebär att ett löneavdrag om 100 procent görs under sjukfrånvaro och därefter utges sjuklön om 80 procent.

I de fall en arbetstagare till exempel blir sjuk och går hem efter lunch kommer karensavdraget alltså att motsvara sjuklönen för den halva dagens sjukfrånvaro. För den som inte är åter i arbete nästföljande dag kommer dock karensavdrag att göras även från de nästföljande dagarna med sjuklön tills dess att ett helt karensavdrag gjorts.

Karensavdrag med kalenderdagsberäkning

För tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd arbetstagare med fastställd schemalagd tid under minst en hel kalendermånad ska karensavdraget beräknas genom kalenderdagsberäkning.

Karensavdraget med kalenderdagsberäkning ska fastställas genom formeln:

kalenderdagslön x 1,4 x 80% = karensavdrag

Faktorn om 1,4 i formeln för karensavdragsberäkning motsvarar 20 procent av veckolönen och är konstant för alla arbetstagare oavsett deras arbetstidsförläggning eller kvot.

Lösenordet ger behörighet till inloggning på datorn och de kataloger och program man skall ha behörighet till. Samma lösenord gäller även till Lönesystemet. Lösenord kan inte bytas i Lönesystemet utan görs på personens inloggning till kommunen.

Byta av lösenord görs på datorn genom att trycka ”Crtl”+”Alt”+”Del” och välj valet "byt lösenord".

Saknas lösenord beställer man nytt hos Tele2.

Vid ledighet utan lön under del av kalendermånad görs avdraget enligt en kvot. Nedan ser man hur kvoten räknas ut.

 

Vid sjuk, tjänstledighet, föräldraledigheter m m

Kalenderdagar per vecka/Arbetsdagar per vecka = Kvot

7 kalenderdagar per vecka dividerat med arbetsdagar

Exempel:

7 dividerat med 5 dagars vecka = kvot 1,4

7 dividerat med 4 dagars vecka = kvot 1,75

Har man flerveckorsschema på t ex 4 veckor och arbetar 18 dagar blir exemplet:

4 veckors = 28 kalenderdagar dividerat med 18 arbetsdagar = kvot 1,55

Vid semester:

Grunden är 5 arbetadagar/vecka oavsett schema

5 dagar per vecka dividerat med antal arbetsdagar i schemat

Exempel:

5 dagar dividerat med 5 arbetsdagar = semesterfaktor 1,0

5 dagar dividerat med 4 arbetsdagar = semesterfaktor 1,25

Har man flerveckorsschema på t ex 4 veckor och arbetar 18 dagar blir exemplet:

4 gånger 5 = 20 dividerat med 18 arbetsdagar = semesterfaktor 1,11

Vänd dig till din chef/arbetledare/ev administratör som hanterar schemat.

Vänd dig till respektive kommuns personalavdelning som kan svara på denna fråga

För att kunna omvandla en semesterdag till semestertimmar ska man ha mer än 25 av årets betalda semesterdagar. Detta innebär att man skall ha fyllt 40 år för att kunna ta del av denna förmån samt arbetar under hela året eller ha mer än 25 sparade semesterdagar som går att omvandla till semestertimmar. Semestertimmar kan inte tas ut i heldag utan endast användas för del av dag, dvs man måste arbeta del av dag för att utnyttja denna förmån.

Saldot uppdateras varje månad efter det att lönen körts, ca den 20-21, om det finns poster på lönespecifikationen som påverkar kompen. 

Man går in under sidan med kalender i Lönesystemet. På listen över datumen finns valet Saldon/översikt.  Här ser man aktuella siffror efter löneutbetalning. Trycker man sedan på simulera räknar den om efter det som finns inlagt i systemet.

Månadslön - innevarande månad

Timlön - månaden efter det att arbetet har utförts

OB - månaden efter det att arbetet har utförts

Fyllnad och övertid - månaden efter det att arbetet har utförts

Reseräkning - nästkommande lön efter att den beviljats av chef

Semesterersättning - innevarande månad om den beviljats av chef, annars när den beviljats

Semester innestående komp vid avsslut - månaden efter det att man avslutat sin anställning

Arbetstagaren får föräldrapenningtillägget i sammanlagt 180 kalenderdagar per
födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget
motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag.

En arbetstagare som är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå
eller lägstanivå får föräldrapenningtillägg för ledighet som påbörjas efter en
sammanhängande anställningstid på minst 180 kalenderdagar.

§ 32 Enskilda angelägenheter
Under ledighet för enskilda angelägenheter får arbetstagaren behålla avlöningsförmåner under en arbetsdag. Bestämmelsen innebär ledighet med bibehållna avlöningsförmåner.

 

Ersättning för enskild angelägenhet förutsätter att arbetstagaren skulle arbetat
den aktuella dagen. Således beviljas i normalfallet inte ledighet för enskild
angelägenhet under annan pågående ledighet så som exempelvis semester eller
sjukdom.

 

Ledighet beviljas för en arbetsdag per ledighetsgrund. 


Rätt till ledighet för enskild angelägenhet gäller vid följande tillfällen:


a) nära anhörigs svårare sjukdom,
b) nära anhörigs bortgång,
c) nära anhörigs begravning
d) bouppteckning.

 

Uttrycket ”begravning” omfattar jordfästning, gravsättning eller annan
begravningsakt av motsvarande slag. Oavsett om begravning omfattar en eller
flera dagar beviljas endast en dag med ersättning för enskilda angelägenheter.

 

För att arbetstagaren ska kunna få behålla lönen vid ledighet för bouppteckning
krävs utöver släktskap mellan arbetstagaren och den avlidne som anges, att
arbetstagaren är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande företräder
dödsbodelägaren.


Vid nära anhörigs bortgång samt begravning kan, vid behov, ledighet med
bibehållna avlöningsförmåner även beviljas för resa under som mest två
arbetsdagar.

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, sammanboende under
äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn,
föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

 
FAQ