Pensioner

pension

Nytt pensionsavtal gäller från 2023 - AKAP-KR pensionsavtalet för kommunsektorn

Ny överenskommelse om tjänstepension från 1 januari 2023


Varje år betalar kommunen in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Skulle du vara frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet fortsätter arbetsgivaren ändå att betala till din tjänstepension.


Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din totala pension. Hur stor din tjänstepension blir i slutändan beror på hur länge du arbetar, vilken inkomst du har haft, hur du har valt att placera pengarna och vilken avkastning du har fått på kapitalet.


Arbetsgivarorganisationerna Sobona och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tillsammans med de fackliga organisationerna kommit överens om förändringar för tjänstepensionen. Den viktigaste förändringen är att arbetsgivaren betalar in mer pengar till din tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension. Det moderniserade avtalet AKAP-KR, som började gälla den 1 januari 2023, är också enklare att förstå och utgår helt från din inkomst.


Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 % till 6 %, upp till en lön motsvarande 46 438 kronor i månaden i 2023 års värde (7,5 inkomstbasbelopp). För löner över denna gräns höjs avsättningen från 30 % till 31,5 %, upp till maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp.

  • Om du idag omfattas av det gamla avtalet KAP-KL och har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension kommer du att få möjlighet att välja att fortsätta omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Det valet kommer att ske under april och maj 2023 och du som berörs av valet kommer att få särskild information kring vad det innebär.
  • Du som idag omfattas av det gamla avtalet KAP-KL och har en lön upp till och med 46 438 kronor kommer automatiskt att flyttas över till AKAP-KR och därmed få ta del av de höjda pensionerna. Du som idag omfattas av AKAP-KL (som den 1 januari 2023 byter namn till AKAP-KR) får också ta del av de höjda pensionerna, eftersom det är fortsatt samma avtal men med nytt namn. Tillhör du någon av dessa grupper behöver du alltså inte göra något, du får automatisk del av de höjda pensionerna.


Fakta pensionsavtalet AKAP-KR


  • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) är från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.
  • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 % på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 46 438 (år 2023) och 31,5 % för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
  • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
  • Anställda födda 1957 och tidigare kvarstår i KAP-KL.
  • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension är livsvarig men kan efter överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.


Du som tjänar in förmånsbestämd pension enligt KAP-KL Länk till annan webbplats. kan välja att fortsätta att omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Om du väljer att gå över till AKAP-KR får du en livränta som motsvarar den förmånsbestämda pension som du tjänat in fram till bytet till AKAP-KR.