FAQ AKAP-KR och KAP-KL

FAQ AKAP-KR och KAP-KL –

nya bestämmelser från 2023-01-01

Nedan talas mycket om brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp. För 2023 innebär det en årsinkomst på 557 250 kr, vilket motsvarar en månadslön på drygt 46 438 kr. Ett inkomstbasbelopp 2023 är 74 300kr.

 

Vad händer för mig som idag omfattas av AKAP-KL?

Du som omfattas av AKAP-KL idag ligger kvar i avtalet som byter namn till AKAP-KR. Namnbytet kommer av att Landsting numera benämns Regioner. Du får högre avsättningar med 1,5 %, vilket innebär 6 % för lön upp till och med brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp samt 31,5 % för lönedelar över brytgränsen.

 

Vad händer för mig som omfattas av KAP-KL?

Det är din aktuella lön vid årsskiftet eller om du har ett förmånsbestämt intjänande som avgör om du går över till AKAP-KR eller ligger kvar i KAP-KL.

 

Övergår till AKAP-KR:

Du som är anställd över årsskiftet men en fast lön på högst 44 375 kr och saknar ett förmånsbestämt intjänande per den 2022-12-31 omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. För att ha ett förmånsbestämt intjänande krävs att du har haft en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp som gett rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Du får högre avsättningar med 1,5 %, vilket innebär 6 % totalt. Om du senare uppnår en lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytgränsen.

 

Ligger kvar i KAP-KL:

Du som är anställd över årsskiftet och har en fast lön som överstiger 44 375 kr eller ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022, fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du tidigare har haft en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp som ger rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Du anses anställd över årsskiftet, dvs den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 även om du arbetar hos en arbetsgivare inom sektorn fram till 31 december 2022 och byter till annan anställning inom avtalsområdet från och med den 1 januari 2023.

Du får fortsatt en avsättning på 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp samt ett fortsatt förmånsbestämt intjänande för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp.

Du som avslutar en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 med ett förmånsbestämt intjänade – dvs en livränta – i anställning du lämnade och påbörjar ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023 ligger kvar i KAP-KL.

Du får fortsatt en avsättning på 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp samt ett fortsatt förmånsbestämt intjänande för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp.

Kvar i KAP-KL är även du som:

  • är född 1957 eller tidigare
  • till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Gäller högre avsättningar på 1,5 % både AKAP-KR och KAP-KL?

Nej, det är i AKAP-KR som avsättningarna höjs till 6 % upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp samt till 31,5 % över brytpunkten. I KAP-KL är avsättningen fortsatt 4,5 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp och intjänandet över brytpunkten fortsatt förmånsbestämt.

 

Varför kommer jag att ligga kvar i KAP-KL i stället för att flyttas över till AKAP-KR med högre avsättning?

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda i kommunal sektor att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Vissa anställda som före årsskiftet omfattas av KAP-KL kommer fortsatt att omfattas av det avtalet. Det gäller bland annat dig som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för din slutliga pension att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Under april-maj kommer du att få möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR. Information om möjligheten att välja och hur det går till kommer du att få av din arbetsgivare.

Observera att även du som är född 1957 eller tidigare, till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL eller beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R) ligger kvar i KAP-KL.

 

Under vilka förutsättningar kan jag ha rätt till extra avsättningar – tilläggsavgifter – enligt AKAP-KR?

Under vissa förutsättningar kan du som förs över till AKAP-KR och som uppnår en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren 2022 fram till och med 2026 ha rätt till extra avsättningar utöver de 31,5 % som avser lönedelar över brytgränsen. Det förutsätter att du före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställd över årsskiftet 2022/2023 eller att du hade en anställning någon gång inom perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i kommunal sektor någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023.

Observera att om du redan 2022 har en lön över tak inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senare år.

Storleken på den extra avsättningen utöver 31,5 % beror på vilket år du är född enligt tabell 2 om tillläggsavgifter.

 

Vad är det för skillnad på AKAP-KR och AKAP-KL?

KAP-KL och AKAP-KR är två olika pensionsavtal som bygger på två olika principer för hur du tjänar in till din tjänstepension.

AKAP-KR (tidigare AKAP-KL) är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande under din anställning sätter av pengar motsvarande en viss procentsats av din lön till en pensionsförsäkring. Storleken på pensionen beror med andra ord på din lön under hela anställningstiden som hur väl kapitalet förräntas.

KAP-KL består av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar. Det förmånsbestämda intjänandet gäller för lönedelar över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär i korthet en pensionsutfästelse där pensionens storlek beror på lönen i slutet av anställningen och din anställningstid.

 

Läs mer om skillnaderna mellan AKAP-KR och KAP-KL se tabell 1.

 

Vad innebär brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp?

Brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp är den övre nivån på den pensionsgrundande inkomsten som ger rätt till allmän pension. Över den gränsen har du inget intjänande till allmän pension. Eftersom tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen är brytgränsen viktig för hur för hur tjänstepensionen utformas. Intjänandet till tjänstepensionen skiljer sig därför åt för lönen under respektive över brytgränsen. För 2022 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 44 375 kr. År 2023 motsvarar det en månadslön på 46 438 kr i månaden.

 

Måste jag vara anställd precis vid årsskiftet 2022/2023 för att få tilläggsavgifter enligt AKAP-KR?

Nej, även du som avslutar en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 och som påbörjar en ny anställning i sektorn någon gång inom perioden 1 januari – 31 mars 2023, har du rätt till extra avsättningar, om du uppnår en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp någon gång under 2022 fram till och med 2026. En förutsättning är att du omfattades av KAP-KL i anställningen före årsskiftet och inte uppfyller villkoren för att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet. Observera att om du redan 2022 har en lön över tak inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senar år.

Storleken på den extra avsättningen, utöver 31,5 %, beror på vilket år du är född enligt tabell 1 om tillläggsavgifter.

 

Måste jag vara anställd precis vid årsskiftet 2022/2023 för att få ligga kvar i KAP-KL?

Nej, även du som avslutar en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 med ett förmånsbestämt intjänade, dvs en livränta, i anställning du lämnade och som påbörjar en ny anställning i sektorn någon gång inom perioden 1 januari – 31 mars 2023, ligger kvar i KAP-KL.

Om du är anställd den 31 december 2022 samt den 1 jan 2023 räcker det med att du har en fast lön, inklusive fasta tillägg, som den 31 december överstiger 44 375 kr för att ligga kvar i KAP-KL. Det gäller även om du byter arbetsgivare mellan den 31 december 2022 och 1 januari 2023.

 

Vem kvarstår i KAP-KL efter årsskiftet?

Du som är anställd över årsskiftet och har en fast lön som överstiger 44 375 kr eller ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022, fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du tidigare har haft en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp som ger rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Du anses anställd över årsskiftet, dvs den 31 december 2022 och den 1 januari 2023 även om du arbetar hos en arbetsgivare inom sektorn fram till 31 december 2022 och byter till annan anställning inom avtalsområdet från och med den 1 januari 2023.

Även du som avslutar en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 med ett förmånsbestämt intjänade – dvs en livränta – i anställning du lämnade och påbörjar ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023 ligger kvar i KAP-KL.

Kvar i KAP-KL är även du som:

  • är född 1957 eller tidigare
  • till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Måste jag kvarstå i KAP-KL efter årsskiftet?

Nej, du som fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet kommer under våren 2023 ha möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR. Mer information om möjligheten att byta från KAP-KL till AKAP-KR och hur valprocessen går till kommer i början av 2023.

Eftersom ett val att omfattas av AKAP-KR i stället för KAP-KL kan påverka din framtida pension är det viktigt att du tar del av den information du kommer att få och att du gör ett noga övervägt val. Det är dina individuella förutsättningar som t ex löneutveckling och tid i kommunal sektor som avgör vilket avtal som kan vara mest fördelaktigt för dig.

Har du en gång valt att gå över till AKAP-KR kan du inte i nuvarande eller framtida anställningar gå tillbaka till KAP-KL

 

När vet jag om jag har rätt att kvarstå i KAP-KL?

Det är först i februari-mars 2023 som du kan få slutligt besked av din arbetsgivare om vilket avtal du omfattas av efter årsskiftet.

 

Hur beräknas en livränta?

Livränta beräknas utifrån dels genomsnittlig lön under de senaste åren, dels utifrån anställningstid (tjänstetidsfaktor). I korthet kan beräkningen beskrivas enligt nedan:

Lön som ligger till grund för livränta

Här tillämpas den metod som gäller redan idag i KAP-KL. Det innebär att en livränta beräknas utifrån ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Det motsvarar i 2022 års nivå 532 500 kr i årsinkomst. Det är flera årsinkomster hos din nuvarande arbetsgivare som ligger till grund för beräkning av pensionsunderlaget. Det är de 9-7-5 åren som är viktiga. Det innebär att man inte tittar på lönen 2022, inte heller lönen 2021. Däremot tittar man på inkomsterna de sju åren dessförinnan 2014 – 2020. Om genomsnittet för de fem bästa inkomståren överstiger 7,5 inkomstbasbelopp år 2022, ja då beräknas en livränta för 2022.

Om du varit anställd färre år än de 9-7-5 åren, beräknas förmånsbestämt intjänande utifrån genomsnittet av lönerna de hela kalenderår du varit anställd hos din arbetsgivare. Det finns även metoder att beräkna livränta för kortare anställningstider.

Anställningstid som ligger till grund för livränta

Tjänstetidsfaktorn räknas utifrån anställningstid vid årsskiftet 2022/2023. I korthet divideras din anställningstid i avtalsområdet med samma tid plus kvarvarande tid fram till 65 års ålder, dock med minst 30 år. Om du har varit anställd hos flera arbetsgivare inom kommunal sektor, får du normalt sett tillgodoräkna tiden hos tidigare arbetsgivare med tiden hos senare arbetsgivare inom avtalsområdet. Beräkning kan dock ske på annat sätt vid flera samtidiga anställningar inom avtalsområdet.

Om du är anställd den 2022-12-31 och den 2023-01-01 beräknas en livränta vid årsskiftet. Om du omfattas av övergångsbestämmelserna på grund av anställning någon gång under perioden 2022-10-01 – 2022-12-31 tittar man på den livränta som beräknats någon gång under den tiden.

 

Vilken lön är avgörande för om jag får kvarstå i KAP-KL?

Det är den fasta lönen i anställningen du har den 31 december 2022 som avgör om du ligger kvar i KAP-KL. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. Om lönen överstiger 44 375 kr ligger du kvar i KAP-KL. Är lönen 44 375 kr eller lägre omfattas du av AKAP-KR efter årsskiftet.

Observera att om du har avslutat en anställning under sista kvartalet 2022 och återanställs under första kvartalet 2023 krävs ett förmånsbestämt intjänade, dvs en livränta hos arbetsgivaren under sista kvartalet 2022 för att fortsatt omfattas av KAP-KL.

 

Kan jag kvarstå i KAP-KL om jag byter arbetsgivare längre fram under arbetslivet?

Ja, du kan byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL i den nya anställningen. Förutsättningen är dock att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller även om du prövar på att arbeta inom en annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar.

 

Jag räknar med att få en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp de närmaste åren, vad gäller för mig?

Om du före årsskiftet 2022/2023 har en lön som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (44 3745 kr i månaden) omfattas du av AKAP-KR efter årsskiftet. Om du senare uppnår en lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytgränsen. Du kan då, under vissa förutsättningar, även ha rätt till extra avsättning utöver 31,5 % för lönedelar över brytgränsen.

En förutsättning är att du före årsskiftet omfattades av KAP-KL. En annan förutsättning är att du uppnår en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp någon gång under åren 2022 fram till och med 2026. Observera att om du redan 2022 har en lön över tak inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senar år.